ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۷۶۷

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی

دکتر مهدی شبانی نوش آبادی

مدیر ارتباط با صنعت

دکتر احمدرضا قاسمی

ä

کارشناسان ارتباط با صنعت و جامعه

ä                                       ä

خانم ساجده مسافرچی

 آقای سید سعید سیدبهشتی