معاون پژوهشی و ارتباطات علمی

تعداد بازدید:۵۲۸

دکتر مهدی شبانی نوش آبادی

معاون پژوهشی و ارتباطات علمی

تلفن تماس: ۰۳۱۵۵۹۱۲۱۷۰

ایمیل : m.shabani@kashanu.ac.ir

 

 

دکتر مهدی شبانی نوش آبادی:

 •  بررسی های لازم و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه
 • تماس با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی
 •  اداره امور واحد‌های پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه
 • همکاری در ارایه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس
 • های علمی و اجرای کلیه امور قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی بین دانشگاه ها و سایر موسسات
 • همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی
 • نظارت بر کلیه امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی
 • برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب
 • تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارایه اهداف و اولویت‌های پژوهشی در قالب برنامه میان مدت و بلند مدت برای طرح در شورای پژوهشی دانشگاه
 •  بررسی و ارزیابی فعالیتهای دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در هیات رییسه