پویا

تعداد بازدید:۶۶۲

 

ورود به سامانه پویا

 

نمودار گردش کار طرح فرصت مطالعاتی

نحوه ارسال درخواست‌های طرح فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه در سامانه پویا:


ورود به پرتال پویا اساتید/ پژوهشی/ مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه/ مدیریت طرح فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت و جامعه 

 

 

گامهای انجام فرآیند:
 
گام ۱: 
تکمیل اطلاعات اولیه شامل عنوان طرح، اهداف کلی، شرح برنامه عملیاتی، موافقت واحد عملیاتی، بارگذاری قرارداد منعقد شده یا تفاهم‌نامه با واحد عملیاتی در سامانه پویا توسط عضو هیات علمی متقاضی.

گام ۲: مدیر محترم گروه می‌تواند درخواست‌های ارسالی اساتید زیرمجموعه خود را در سامانه پویا مشاهده نماید. سپس، موضوع را در شورای گروه مطرح نموده و در صورت تصویب، صورتجلسه مربوطه را در سامانه پویا بارگذاری کند. تایید مدیر محترم گروه در این مرحله برای ارسال درخواست به مرحلهٔ بعدی الزامی است.

گام ۳: معاون محترم پژوهشی دانشکده در صورت تایید، صورتجلسه دانشکده را پیوست و درخواست را به مرحله بعد ارسال می‌نماید.

گام ۴: درخواست توسط کارشناس ارتباط با صنعت و جامعه بررسی، و در صورت تایید برای دبیر محترم شورای سیاست‌گذاری ارسال می‌شود.

گام ۵: مطرح نمودن موضوع درخواست در شورای سیاست‌گذاری توسط دبیر محترم شورای سیاست‌گذاری

گام ۶: در صورت تصویب موضوع درخواست در شورای سیاست‌گذاری، این موضوع به معاونت آموزشی برای امور مرتبط با موظفی، حق‌التدریس، حضور، ترفیع، و تبدیل وضع، و معاونت اداری مالی برای انعقاد قرارداد و حکم ماموریت، بیمه و سایر موارد مرتبط (از طریق اتوماسیون اداری دانشگاه) اعلام می‌گردد. عضو هیات علمی متقاضی می‌تواند وضعیت درخواست خود را در سابقه فرم ارسالی در سامانه پویا ملاحظه نماید.

گام ۷: شروع دوره فرصت مطالعاتی

گام ۸: پس از اتمام دوره، عضو محترم هیات علمی بایستی اطلاعات تکمیلی، گزارش‌ها و مستندات نهایی شامل گواهی پایان دوره توسط واحد عملیاتی، گواهی تاییدیه حضور و موارد مرتبط را در سامانه پویا بارگذاری نماید. لازم به ذکر است ارائه گزارش‎های نهایی حداکثر در بازه زمانی سه ماهه از تاریخ خاتمه طرح قابل قبول است.

گام ۹: مدیر محترم گروه بایستی در این مرحله دو ناظر مشخص کند. سپس، عضو هیات علمی متقاضی نتایج بدست آمده از دوره فرصت مطالعاتی خویش را به صورت شفاهی در جلسه‌ای با حضور مدیر محترم گروه و ناظران ارائه نماید. نتیجه جلسهٔ مذکور توسط مدیر محترم گروه در فرم داوری درج می‌گردد و سپس، ایشان فرم مذکور را در سامانه پویا بارگذاری نموده و درخواست را به مرحلهٔ بعدی ارسال می‌کند. 

گام ۱۰: دبیر محترم شورای سیاست‌گذاری خاتمه طرح را در جلسه شورای سیاست‌گذاری مطرح نموده و در صورت تصویب خاتمه، موضوع به معاونت آموزشی و اداری مالی دانشگاه از طریق اتوماسیون اداری اعلام می‌گردد.

 

ورودبه‌صفحه‌دانلود‌ فرم‌ها‌و‌فایلهای‌مرتبط