طرح های برون دانشگاهی

تعداد بازدید:۱۰۶۰
قانون جهش تولید دانش بنیان


دانلود فایل

دانلود فایل

 

دانلود فایل

دانلود فایل

 

آیین نامه حمایت از تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه وزارت کشور


دانلود فایل

 

مدل های بهره مندی سازمان صنایع هوایی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز علمی


دانلود فایل

 

فرم خام قراردادهای برون دانشگاهی


دانلود فایلدانلود فایل

 

آیین نامه طرح های برون دانشگاهی و پژوهش های کاربردی و تقاضامحور داخلی دانشگاه کاشان
 

دانلود فایل

 

مشخصات موردنیاز در طرح های پژوهشی
 

دانلود فایل